geralt, Pixabay, CC0

Huom! Sivun luettelo ei ota kantaa ohjelmien käyttöehtoihin. Käyttöehdot kannattaa lukea kunkin sovelluksen infosivulta (klikkaa linkkiä).

Ajanhallinta ja projektityö - Project tools

Suluissa ajankohta,
jolloin sivun tiedot on
viimeksi tarkistettu.

Last update of the
page in brackets. 


Digitaaliset oppimisympäristöt - Digital e-learning environments

Julkaiseminen - Publishing

Animaatiot ja grafiikat - Animations  and Graphics

Blogi, wiki, WWW ja kirjoitusalustat - Blog, wiki, WWW and writing platforms

Datan visualisointi - Data visualization

E-kirjan tekovälineet - E-book Tools

Esitys - Presentation

Keskusteluryhmät - Discussion Groups

Kuva ja video - Image and video

Ääni - Sound

Muut - Others

Pilvitallennus - Cloud Storage

Tiedonhallinta - Information Management

Koostajat ja syötteenlukijat - Aggregators and News Readers

Kyselyt ja  palautteet - Queries and Feedback 

Muistikirjat - Notetaking

Varannot ja tutkimus - Streaming Services and Research

E-kirjat - E-books

Tutkimus - Research

Videokonferenssit ja verkkopuhelimet - Video Conferences and Online Phones

Yhteisöpalvelut - Social Networks

Muut - Others

Koosteet - Summaries

Pikavalinta - Quick access


Huom! Tietoturva - Obs! Information security

Suurin osa sivulla luetelluista ohjelmista on niin sanottuja pilvisovelluksia. Niitä työhön tai opiskeluun Metropoliassa käytettäessä on Metropolian pilvipalveluehtoja noudatettava.

Esimerkkejä tiedoista, joita Metropolian pilvipalveluehtojen mukaisesti ei saa tallentaa pilvisovelluksiin:

 • henkilötunnukset
 • henkilöön yhdistettävät suoritusten arviointitiedot
 • työsopimukset tai vahvistetut palkka- ja suoritustiedot
 • potilastiedot
 • muut arkaluonteiset henkilötiedot (Henkilötietolaki 11 § (523/1999))
 • pankkitilitiedot, pankkitunnukset ja luottokorttitiedot
 • liikesalaisuudet
 • laiton materiaali

Sivulta johtavat linkit sovellusten infosivuille, jotka sisältävät käyttöoppaiden lisäksi mm. tarkempia tietoja ohjelman käyttöehdoista ja tietoturvasta.

--

Most of the softwares listed on this page are so called cloud applications. Terms of the Metropolia cloud services must be applied while using cloud applications in Metropolia works.

Examples of material that must not be uploaded onto cloud services include:

 • social security numbers
 • personally identifiable grading information
 • documents related to employment relationships
 • patient information or information about the health of an employee of the university
 • other sensitive personal information (Personal Data Act 11§ (523/1999))
 • Information related to payment transactions, banking credentials or credit card information
 • other secret or confidential information
 • Illegal material

Links on this page lead to the info pages of applications which provide user guides and more information about the terms of use and the information security of the software.


Save

Save