Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Päivitetty. Updated.

...

Miten mobiililaitteita sitten voisi ottaa mukaan opetukseen? Muutenkin kuin niin, että pyytää opiskelijoita hakemaan sen avulla tietoa Internetistä? Itse Internetistä löytyy nyttemmin jo useita ideoita: vaikkapa kyselyn teettäminen Internetistä löytyvillä työkaluilla, tai jos haluaa kannustaa opiskelijoita kommentoimaan yhteisöllisesti luennon aikana, on Twitterin lisäksi tarjolla vaikkapa Socrative-niminen palvelu. Toki mobiililaitteita voi aina käyttää myös materiaalien lukemiseen. Tärkeää olisi se, että opettajat tukisivat opiskelijoita aktiivisina ajatusten, tiedon ja oppimismateriaalin tuottajina; tätä kautta he tekevät oppimistaan näkyväksi.

...

Kirjallisuutta - Litterature

Videoita - Videos