Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Päivitetty.

Image AddedGooglen Ryhmät (Groups) ovat vuorovaikutteisia verkko-avaruuksia, joissa osallistujat käyvät keskinäistä keskustelua. Ryhmät ovat osa oppilaitoksille suunnattua Google Workspace for Education -sovelluskokoelmaa. 

...