Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

Suomeksi

Käyttöönoton yhteydessä tulevat parannukset ja muutokset

1 Navigaatio vasemmalle

Suuri osa työtilapalvelun toiminnallisuuksista säilyy ennallaan. Suurin eroavaisuus on käyttöliittymien puolella: OMA-palvelussa työtilan navigaatio on sijoitettu vasempaan laitaan, kun Tuubissa navigaatio on sijainnut välilehdillä. Tämän lisäksi ulkoasua on päivitetty yhtenäisemmäksi muun OMA-kokonaisuuden kanssa.

2 Työtila luodaan silloin kuin toteutus julkaistaan

Toinen suurempi muutos koskee toteutuksen työtilojen automaattista luontia. Aikaisemmin työtilat on luotu Winha-tietojen pohjalta, ja uusi toteutuksen työtila on aina edellyttänyt opettajalta työtilan luomista. OMAssa sen sijaan työtila luodaan silloin kuin toteutus julkaistaan. Opiskelijat siirretään työtilan jäseniksi automaattisesti siinä vaiheessa, kun ilmoittautuminen toteutuksille hyväksytään. Aiemmin esiintyneet viipeet on poistettu, ja työtilojen luominen ja käyttäjien vieminen työtilan jäseniksi on lähes reaaliaikaista.

3 Opettajat pystyvät informoimaan, mitä muita työkaluja toteutuksella käytetään

Kolmas uudistus tarkoittaa sitä, että opettajat/ylläpitäjät voivat työtiloissaan kertoa, mitä muita työkaluja/oppimisympäristöjä toteutuksella käytetään. Näin opiskelijat saavat paremmin tiedon siitä, missä mitäkin materiaaleja on. Samasta valikosta pääsee kätevästi suoraan kyseisen toteutuksen toteutustietojen muokkaamiseen, arviointinäkymään, ilmoittautumisnäkymään ja opintojaksopalautteeseen.

4 Parannuksia dokumenttien lataamiseen ja syöttämiseen

Neljäs uudistus koskee dokumenttien lataamista ja syöttämistä, johon on tehty käyttäjien toivomia parannuksia.

5 Ilmoituspalvelu otetaan käyttöön

Viides uudistus koskee ilmoitus- eli notifikaatiopalvelua, joka otetaan käyttöön OMAssa. Ilmoituspalvelu näkyy jokaisen työpöydän ylänavigaatiosta, ja siitä näkee nopeasti kuinka monta uutta lukematonta viestiä on tullut sitten viime lukemisen. Notifikaatiotoiminto tarjoaa palveluiden lähettämiä viestejä (esimerkiksi uusia tehtäviä tallennettu työtiloissa).

6 Asetuksiin pääsee oikeasta yläkulmasta

Kuudes uudistus koskee Asetukset & Profiili -sivustoa, johon pääsee oikeasta yläkulmasta. Myös oma profiilikuva näkyy jatkossa oikeassa yläkulmassa.

7 Tehokkaampi hakukone

Seitsemäs uudistus koskee työtilojen hakutoiminnallisuutta. Entinen hakumoottori on poistettu, ja tilalle on otettu tehokkaampi hakukone, joka löytää paremmin työtilojen sisältöjä. Jatkossa haun kautta löytää myös OMA:n sisällöt ja tiedotteet tehokkaasti.

8 Nopeammat siirtymät arviointiin, ilmoittautumisten käsittelyyn, toteutustietoihin ja opintojaksopalautteisiin

Kahdeksas uudistus koskee työtilojen etusivulistausta. Siinä näkyy nyt opettajille suorat linkit toteutuksen arviointi-, ilmoittautumis, toteutustieto ja opintojaksopalautenäkymiin. 

Toukokuun aikana tulevat parannukset ja muutokset

9 Opettaja kykenee luomaan hakemistoja ja dokumentteja, jotka ovat vain ylläpitäjien nähtävissä (Tämä on jo tuotannossa)

Yhdeksäs uudistus on tehty työtilan dokumenttien oikeuksien puolelle. Opettajien on jatkossa mahdollista luoda työtiloissa hakemistoja ja dokumentteja, jotka ovat vain ylläpitäjien nähtävissä. Tämä mahdollistaa mm. opettajien yhteisten muistioiden tai työdokumenttien jakamisen samassa työtilassa ylläpitäjien kesken siten, että ne ovat vain heidän käytettävissään tai nähtävissään. Osa dokumenteista voidaan myös julkaista aluksi rajatulle yleisölle ja sen jälkeen haluttuna ajankohtana laajemmalle.

10 Opiskelijat saavat viestin, kun toteutuksen osa ja/tai tehtävä on arvioitu

Kymmenes uudistus on tehty arviointien näkymisen puolelle. Opiskelijat saavat jatkossa viestipalveluun heti viestin, kun opettaja antaa arvioinnin tehtävästä tai osa-arvioinnin toteutuksesta. Nämä arvioinnit näkyvät heti opiskelijalle työtilassa.

11 Kalenteriin kaikki resurssivaraukset ja tehtävien palautusajankohta

Yhdestoista uudistus koskee kalenteria. Kalenteriin tuodaan näkyville kaikki toteutuksen varaukset resurssivarausten puolelta. Näkymässä näytetään myös tehtävien palautusajankohta. Ylläpitäjät pääsevät näkymästä suoraan tekemään muutoksia opetuksen varauksiin.


 

Ominaisuus

Vanha (Tuubi)

Uusi (OMA)

Käyttöliittymät

Vanha tuttu käyttöliittym

Uusi OMA palveluiden kanssa yhteensopiva käyttöliittymä.

Työtilojen automaattinen luominen

Automaattinen luominen Winhassa olleiden tietojen pohjalta.

Automaattinen luominen OMA-järjestelmässä syötettyjen tietojen pohjalta.

Haku

Tuubin haku työtilojen sisällöstä.

Erillinen tehokas hakumoottori omien työtilojen sisällöstä.

Työkalut / Oppimisympäristöt

Mahdollisuus linkittää Moodle toteutuksen työtilaan.

Mahdollisuus linkittää oppimisympäristöjä ja muita työkaluja työtiloihin.

Dokumenttien lataus ja syöttäminen

Tuubin oma tiedostojen lataaminen ja yksittäinen syöttö.

Mahdollisuus syöttää useita tiedostoja kerralla ja ladata koko kansiorakenne .zip tiedostona.

Viesti-/notifikaatiopalvelu

Tuubi ilmoitti huutomerkillä onko työtilassa jotain uutta. Huutomerkin väri oli sitä vahvempi mitä lyhyemmän aikaa sitten muutos tehtiin.

OMA ilmoittaa yläpalkin notifikaatioissa mitä muutoksia missäkin on tapahtunut. Täällä ei ole pelkästään työtilaan liittyviä notifikaatioita vaan myös ilmoittautumisiin, tehtäviin ja suorituksien antamisiin liittyviä ilmoituksia.

Asetukset & profiili

Tuubissa ja Pepissä oli mahdollisuus asettaa asetuksia ja tarkentaa omia tietojaan.

Nyt tämä ominaisuus on OMA:ssa yhdessä paikassa ja sinne pääsee kaikkien työpöytien kautta.

Dokumenttien oikeudet

Dokumentit näkyvät kaikille työtilan jäsenille ja ylläpitäjille.

Mahdollisuus luoda kansioita ja tiedostoja, jotka näkyvät vain työtilan ylläpitäjille.

Arvioinnit

Tehtävien arvosanat näkyvät opiskelijoille.

Tehtävät ja toteutuksien osa-arvioinnit ja kokonaisarviointi näkyvät opiskelijoille

Kalenteri

Työtilassa luodut tapahtumat näkyvät kalenterissa.

Kalenterissa näkyvät kaikki toteutuksen varaukset ja tehtävien palautuspäivämäärät. Ylläpitäjillä mahdollisuus tehdä muutoksia suoraan kalenterinäkymän kautta.

 


In English

Improvements and changes coming through the initialization

1 Navigation on the left

Most of the services in workspace service will stay the same. The biggest difference will be with the user interface. In OMA-service the navigation is in the left side, in Tuubi the navigation has been in tabs. Also the appearance is changed more unite with the OMA entirety.

2 Workspaces created automatically

Another bigger change is creating the workspaces automatically. Earlier the workspaces were created based on Winha-information and teacher had to create new implementation workspace by him/herself. Now in OMA when an implementation is published, also the workspace is created. The students are automatically transferred to members of the workspace when the student's enrollment is accepted. The delays occurred earlier are deleted and the creation of the workspace and transfer to members of a workspace are almost realtime.

3 Teachers can tell what other tools are being used

Third change is that in OMA teachers / admins can tell in their workspaces what other tools or learning environments are being used in the implementation. This way students / members get to know better where which materials can be found. From the same place it is easy to get to the specific implementation´s modification, evaluation, enrolling and feedback.  

4 Improvements to uploading and downloading

Fourth change deals the uploading and downloading of the documents, to which improvements wished by the users have been fulfilled.

5 Notification service

Fifth change is about the message/notification service, which will be initialized in OMA. Messageservice is in the upper navigation in every desktop and from it can be fast seen how many unread messages have arrived since the last reading. From the messageservice can be found the messages send by the other services (for example new assignments saved in workspaces).

6 Settings & Profile can be entered from the upper right corner

Sixth renovation is about the Settings & Profile -site, to which can be entered from the upper right corner. Also the profile picture will be shown in the upper right corner from now on.

7 A more efficient search engine

Ninth renovation deals with the search in the workspaces. The former search engine has been replaced with a more efficient new search engine, which helps users to find issues they are searching for from the content of the workspaces. From now on the search finds also the content of OMA and the bulletins more efficiently.

Improvements and changes coming in May

8 Directories and documents visible just for admins

Seventh change is done to the document´s rights. Teachers can create directories and documents visible just for admins from now on. This makes it possible for teachers to share memos or documents between the admins in the same workspace so, that only they can see or use them. Some of the documents can also be published to a minor audience first, and to a larger audience later in a wanted timeframe. 

9 Students get a notification right away when teacher evaluates an assignment

Eighth change is in evaluation. From now on students get a notification to the messageservice right away when teacher evaluates an assignment or gives a partial evaluation of the implementation. These evaluations are shown to the students right away in the workspace.

10 Reservations are imported the calendar from reservations

Tenth change comes to the calendar. All the implementation´s  reservations are imported to the calendar from the resource reservations. In this view also the deadlines of the assignments are shown. Admins get to do changes to the teaching reservations straight from the calendar view.


 

Feature

Old (Tuubi)

New (OMA)

User interfaces

Old and familiar.

New user interface matching with OMA-services.

Automatic creation of workspaces

Automatic creation based on the information in Winha.

Automatic creation based on the information inputted in OMA-service.

Search

Tube search from the contents of the workspace.

Separate efficient search engine from the own workspaces.

Tools / Learning environments

Possibility to create a link to Moodle from the workspace.

Possibility to link learning environments and other tools to workspaces.

Uploading and downloading of documents

Tube´s own downloading and single upload.

Possibility to upload multiple documents at a time and download the whole folder structure as a .zip file.

Document´s rights

Documents are visible to all members and admins of the workspace.

Possibility to create folders and files which are visible only to the admins of the workspace.

Evaluations

The grades of the assignments are shown to the students.

Assignments, partial evaluations of the implementations and the total evaluation are shown to the students.

Calendar

All the events created in the workspace are shown in the calendar.


 

All the reservations of the implementation and deadlines of the assignments are shown in the calendar. Admins have the possibility to do changes straight from the calendar view.

You must log in to comment.