Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: kieliasua viilattu

...

Tietohallinto rajaa käytettävän laitemalliston normaaliin työkäyttöön soveltuvaksi. Kaikki puitejärjestelyin vakioitujen tuoteryhmien tuotteet hankitaan tietohallinnon kautta. Hankinnoille on asetettu kokonaishankintarajat ja asetettujen . Asetettujen hankintarajojen ylittävät hankinnat tulee hyväksyttää johtoryhmän jäsenellä rahoituslähteestä riippumatta. 

...

  • Poikkeamat yhden koneen politiikassa
  • Hankintarajan ylittävät hankinnat
  • Ennen elinkaarta uusitut laitteet
  • Yli 20 000 sivun vuositulostukset
  • Laiterikot

 


Hankintaohje