Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Hankintalomakepäivitetty esittelytekstiin

Metropolian oleelliset tietotekniikkatuotteet on kilpailutettu, ja tuotteet tilataan sopimustoimittajilta. Tietoteknisistä hankinnoista, asennuksista sekä ylläpidoista vastaa Tietohallinto.
 
Kaikista tietoteknisistä hankinnoista tehdään hankintapyyntö osoitteessa httpTyöväline- ja muut IT-hankinnat voit tehdä helpoiten osoitteessa https://hdhankintalomake.metropolia.fi/ . Kaikista tietoteknisistä hankinnoista tehdään hankintapyyntö riippumatta hankinnan rahoittajasta tai hankinnan toteutustavasta. 

Tavaran tai palvelun tilaaja ei voi olla laskun hyväksyjä. Hyväksyjänä toimivat vastuualueen hyväksymisoikeudet omaavat henkilöt.
 
Sopimuksen piiriin kuuluvien tuotteiden omatoiminen hankinta muilta toimittajilta katsotaan sopimusrikkomukseksi, joka voi pahimmillaan johtaa oikeustoimiin. Sopimusrikkomistapauksissa vastuu on aina omatoimisesti tuotteen tilanneella henkilöllä.  
 
Tarvittaessa vaihtoehtoisista toimittajista neuvotellaan yhdessä Tietohallinnon hankintatiimin kanssa.

...